Valplattform 2022

Vi kandiderar i kommunvalet. Men vi begränsar oss inte till kommunala frågor. Många av besluten som rör vår vardag fattas i Stockholm, Strasbourg och Bryssel. Och tyvärr snart också i Washington och Pentagon.

När valstugorna plockats ner och valfläsket härsknat finns vi kvar på gator och torg, på arbetsplatser och skolor och i bostadsområden. Där är våra viktigaste politiska arenor. Människor som går tillsammans för ett gemensamt mål kan påverka.Ett kärnvapenfritt Jönköping
Sverige har inte skrivit under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
Med den svenska Nato ansökan ökar risken för att kärnvapen kommer att
finnas i Sverige. Nato avslöjar inte vilka vapen de har med på sina övningar.
Runt om i världen har städer skrivit under ICAN Cities Appeal till stöd för ett
kärnvapenförbud. ICAN fick Nobels fredspris 2017 för sitt arbete mot kärnvapen.

Vi kräver att också Jönköping ansluter sig till denna appell!

Bostaden är en rättighet
En bra bostad är viktig för alla. Den kan vi inte överlåta till marknaden.
Bostaden ska vara en social rättighet. Detta ska vara statens och kommunens
ansvar. Bristen på hyreslägenheter är stor i Jönköping. Kommunistiska Partiet
anser att Vätterhem ska göras om till en kommunal stiftelse. En sådan kan
drivas utan vinstkrav och med människors behov av bra bostäder till rimliga
hyror som främsta mål.

Återinför en kommunal bostadsförmedling!

Försvara Vättern & vår miljö
Allt fler forskare blir eniga om att det behövs ett annat ekonomiskt system än
kapitalism för att rädda klimatet. Utsläppen måste minska och samhället
behöver ställa om till en mer planerad och hållbar livsmedels- och
varuproduktion. Där ser vi socialism som det självklara valet.
Vi kräver global rättvisa och en omfördelning från de rikas överkonsumtion till
vår gemensamma välfärd. Mer resurser till utbildning, vård, kultur och kortare
arbetstid ger livskvalitet utan att tära på jordens resurser.

Vättern hotas av skjutglada militärer, giriga gruvbolag och utsläpp av hälsofarliga
ämnen - exempelvis PFAS. Kommunen behöver ställa hårdare krav på

regeringen för att skydda Vättern. Det behövs ett starkt folkligt engagemang.
Bilismen måste reduceras kraftigt. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle inte bara minska
utsläppen, utan även minska segregationen och bidra till ett öppnare samhälle.

Vi kräver utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik.

En trygg och säker arbetsmiljö
Pandemins hjältar sliter fortfarande med obekväma tider, osäkra anställningar,
delade turer, underbemanning och ohälsosamma ”hälsoscheman”.
Det måste anställas fler i vård, skola och omsorg.
Mindre barngrupper är nödvändigt för personalens och barnens arbetsmiljö.
Sjuktalen för kvinnor i skola och vård är höga. Sänkt arbetstid skulle bidra till
ökad hälsa.
Vid kommunal upphandling måste svenska kollektivavtal gälla i alla led.
Skattepengar ska inte gå till företag som bryter mot lagar och avtal.
Bemanningsföretag var förbjudna fram till 90-talet. Det förbudet borde införas igen.

Alla har rätt till en trygg anställning med en lön att leva på!

Befria oss från marknaden
Skattefinansierad verksamhet ska bedrivas av samhället.
De äldre som byggt vår välfärd har rätt till ett värdigt liv. Sänk arbetstiden till
30 timmar per vecka i äldreomsorgen! Vinstdrivna företag stjäl från välfärden,
och vinst ersätter samhällsnytta. Privatiseringen innebär en ojämlik vård och
miljarder till skatteparadis.
Bort med privata skolor, bort med det fria skolvalet. Alla barn i hela landet ska
gå i en statlig, bra och likvärdig skola. Då motverkas segregation.
Vi vill ha färre barn i grupperna i förskolan, i skolan och på fritidshemmen.
De kommunala upphandlingarna ger sämre kvalitet och ökad byråkrati. Ett
exempel är Komvux, som nu har elva olika utförare. Ett annat är kollektivtrafiken
där busschaufförernas arbetsvillkor har blivit så dåliga att många säger upp sig.
Kommunistiska Partiet kräver att vård, utbildning, kollektivavtal och annan viktig
samhällsservice befrias från marknaden och istället drivs i samhällets regi.

Kapitalet måste ut ur skola, vård och omsorg!

Vi är tanken på en bättre värld
Dagens samhälle, kapitalismen, kräver ständig tillväxt. Det skapar ekonomiska
kriser, ett klimat i sammanbrott, växande klyftor och krig. Ett annat samhälle är
nödvändigt, ett samhälle där de värden som skapas används för att tillgodose
människors behov.

Ett socialistiskt samhälle som bygger på solidaritet, planering och rättvisa.

Läs hela vårt valflygblad här