Insändare: Avskaffa det fria skolvalet

Alla skolor ska vara lika så att de unga kan gå i skolan där de bor. Det menar Mikael Ask i denna insändare.

3 september 2014

Avskaffa fria skolvalet och friskolesystemet

För ungefär ett år sedan kunde vi ta del av Skolverkets senaste rapport om det samlade läget i svenska skolan. I den hänvisades till resultat från OECD om följderna av det fria skolvalet. Skolverkets bedömning är att likvärdigheten mellan skolor har försämrats. Skillnaderna mellan grundskolors genomsnittliga resultat har fördubblats under de senaste 20 åren. Försämrad likvärdighet bekräftades senare också av PISA-undersökningen, som också visade på allmänt sjunkande svenska elevprestationer
Bristande likvärdighet i skolan även här lokalt har ju också redovisats i lokala media tidigare.
Skolverket ser det fria skolvalet och skolmarknaden som ett genuint dilemma. Skolorna verkar bli mer och mer segregerade efter egenskaper såsom exempelvis elevernas studiemotivation, skrev man i sin rapport.
En mer blandad elevsammansättning kan enligt OECD ge ett ”betydande bidrag till att förbättra resultaten för elever med sämre förutsättningar”.
När vi nu går till val är det viktigt att åter ta fram dessa konstateranden och värdera olika förslag i ljuset av detta.
Ökade resurser till drabbade elevers skolor är naturligtvis ett måste för att lösa det akuta. Men för att, på ett effektivt sätt, i grunden komma till rätta med segregering och bristande likvärdighet mellan skolor krävs att det fria skolvalet och friskolesystemet avskaffas.
Det behövs en statlig enhetsskola för alla, som fördelar resurser utifrån behov i olika områden och skolor. Alla skolor skall vara lika bra, så att de unga kan gå i skolan där de bor.

Mikael Ask
Kommunistiska Partiet