Medborgarförslag om arbetstidsförkortning i äldreomsorgen

26 oktober 2017

Det finns många problem inom äldreomsorgen. Ett handlar om svårigheter att rekrytera och att behålla personal. Kommunen vill prova feriepraktik under julhelgen för att få upp ungdomars ögon för detta viktiga yrke.
Men ska rekryteringen underlättas bör kommunen se lite längre än så, till personalens arbetsvillkor.
Dåliga scheman med delade turer och helgarbete, fysiskt och psykiskt tungt arbete, låg lön är några anledningar att rekryteringen haltar. Arbetet är så tungt att många ”väljer” deltid för att orka med, vilket medför dålig lön och en framtida dålig pension.
I verksamheten märks problemen med att det är stor omsättning på personal. De äldre och deras anhöriga möts alltför ofta av nya ansikten och vikarier.
Situationen inom äldrevården är sådan att något måste göras, för personalens skull. Men också för att upprätthålla en god kvalitet för våra äldre med kontinuitet, personlig omvårdnad och meningsfulla aktiviteter.
Inom socialtjänsten har Jönköpings Kommun infört 7 timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare med syftet att underlätta rekrytering och för att personal ska stanna. Det är ett bra initiativ.

Sextimmars arbetsdag med bibehållen lön har praktiserats på Toyota i Mölndal i 15 år. På Toyota tjänar företaget ekonomisk på att personalen arbetar sex timmar och de anställda vinner mer fritid.
En operationsavdelning på Mölndals sjukhus påbörjade ett försök 2014. Nu har det utvärderats och uppföljningen visar på positiva effekter både när det gäller arbetsmiljö och rekrytering, men även till att man kunnat utföra mer vård.

Ett annat omtalat försök är det som gjordes på Svartedalens sjukhem i Göteborg. Det försöket avslutades, trots goda resultat. Enligt den av Göteborgs Stad beställda följdforskningens delrapport, är resultatet entydigt:

fler arbetstillfällen skapas
sjukskrivningar minskar
stressnivån sjunker och sömnen förbättras
personalen är gladare och friskare och upplever att de orkar mer på sin fritid
aktiviteterna med de boende har ökat, efter 18 månader så mycket som 80% jämfört med ett referensboende
Efter 18 månader med försöket lade undersköterskorna vid Svartedalen 31% mer tid på att trösta ledsna hyresgäster jämfört med ett referensboende
 
Det behövs inte fler försök. Det är dags för handling!

Vi föreslår att arbetstiden för personal inom hemtjänst och på äldreboenden ses över med målet att heltidsnormen ska vara 30 timmars arbetsvecka.

Författare: 
Annica Albertsson, Margareta Ask, Pelle Nordström, Erik Ottosson