Råslätt behöver gröna ytor

5 september 2022

Det byggs och förtätas som aldrig förr. Och visst behövs det bostäder.

Men frågan är om just Råslätt behöver förtätas mer. Det bor redan många människor på liten yta.
Planerna på fler höga hus på det som idag är en bouleplan och spontan träffpunkt har mött motstånd
från många Råslättsbor. Med rätta. Råslätt har det lägsta bilinnehavet och de lägsta inkomsterna i
kommunen. De som bor där tillbringar mycket tid på sitt område. Därför är öppna ytor viktiga.

Det är glädjande med framtida satsningar på området vid Lillån och Råslätts skogspark. Det ligger
dock lite mer avsides och är inte så lättillgängligt som mötesplatser nära husen.

I planprogrammet skrivs att Vätterhem behöver en ny förvaltningsbyggnad och att det ska skapas ett
torg vid ”Resecentrum”. Det borde vara möjligt utan att bygga bostadshus i sex våningar.

Vi uppmanar Vätterhem och berörda politiker att lyssna på Råslättsborna och den lokala
Hyresgäsföreningen! Det finns gott om områden i Jönköping som inte är lika befolkningstäta och där
det är långt mellan husen. Bygg sexvåningshusen där.

Monica Ekström & Annica Albertsson
Kommunistiska Partiet